Obchodné podmienky 2024

Aktualizováno 21.01.2024

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky") spoločnosti Quality Shop s.r.o., so sídlom Budilova 2438/7, 180 00 Praha 8 , IČO 07054840 , DIČ CZ07054840, zapísanej v obchodnom registri pod č. C 293725 vedenom na Mestskom súde v Prahe, e-mail info@creative-home.cz , telefónne číslo +420 607 400 005, adresa Quality Shop s.r.o, Ouvalova 554, 274 01 Slaný (ďalej len "my" alebo "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti Vás ako kupujúcich a nás ako predávajúcich vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "zmluva") uzatvorenej prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.nabytkomania.sk.

Všetky informácie o spracovaní vašich osobných údajov sú uvedené v Zásadách spracovania osobných údajov, ktoré nájdete tu.

Ustanovenia týchto podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Znenie obchodných podmienok môžeme jednostranne meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia Podmienok.

Ako viete, komunikujeme predovšetkým na diaľku. Preto je predmetom našej zmluvy aj použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ktoré nám umožňujú vzájomnú dohodu bez súčasnej fyzickej prítomnosti nás a vás, a zmluva sa tak uzatvára na diaľku v prostredí e-shopu, prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie e-shopu").

Ak je niektorá časť obchodných podmienok v rozpore s tým, na čom sme sa vzájomne dohodli v rámci procesu vášho nákupu v našom e-shope, táto konkrétna dohoda má prednosť pred obchodnými podmienkami.

 

 1. NIEKTORÉ DEFINÍCIE

  Cena je suma, ktorú zaplatíte za tovar;

  Cena prepravy je suma peňazí, ktorú zaplatíte za doručenie tovaru vrátane nákladov na balenie;

  Celková cena je súčet ceny a nákladov na dopravu;

  DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;

  Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na celkovú cenu;

  Objednávka je váš záväzný návrh na uzavretie zmluvy o kúpe tovaru s nami;

  Užívateľský účet je účet zriadený na základe vami poskytnutých údajov, ktorý vám umožňuje uchovávať zadané údaje a viesť históriu objednaného tovaru a uzatvorených zmlúv;

  Vy ste osoba, ktorá nakupuje v našom e-shope, právne označovaná ako kupujúci;

  Tovar je všetko, čo si môžete kúpiť v e-shope.

 2. Všeobecné ustanovenia a pokyny

        1. Nákup tovaru je možný len prostredníctvom webového rozhrania e-shopu.

        2. Pri nákupe tovaru je vašou povinnosťou poskytnúť nám všetky informácie správne a pravdivo. Údaje, ktoré ste nám poskytli v                        objednávke, budeme preto považovať za správne a pravdivé.

        3. V našom e-shope poskytujeme aj prístup k recenziám výrobkov, ktoré vytvorili iní spotrebitelia. Autenticitu takýchto recenzií                          zabezpečujeme a kontrolujeme tak, že recenzie priraďujeme ku konkrétnym objednávkam, takže v našom internom systéme vidíme                pri každej recenzii priradené ID objednávky a dokážeme overiť a preukázať, že recenzia pochádza od skutočného spotrebiteľa.

 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

  1. Zmluvu s nami môžete uzavrieť len v českom jazyku.

  2. Zmluva sa uzatvára na diaľku prostredníctvom e-shopu, pričom náklady na použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie znášate vy. Tieto náklady sa však nelíšia od základnej sadzby, ktorú platíte za používanie týchto prostriedkov (t. j. najmä za prístup na internet), takže nemusíte očakávať žiadne dodatočné náklady, ktoré by sme vám účtovali nad rámec celkovej ceny. Odoslaním objednávky súhlasíte s tým, aby sme používali prostriedky diaľkovej komunikácie.

  3. Aby sme mohli uzavrieť zmluvu, musíte vytvoriť objednávku v e-shope. Tento návrh musí obsahovať nasledujúce informácie:

   1. Informácie o kupovanom tovare (v e-shope označíte tovar, o ktorý máte záujem, tlačidlom "DO KOŠÍKA" alebo "KÚPIŤ");

   2. Informácie o cene, cene dopravy, spôsobe platby celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia tovaru; tieto informácie sa zadávajú počas vytvárania objednávky v rámci používateľského rozhrania e-shopu, pričom informácie o cene, cene dopravy a celkovej cene sa uvádzajú automaticky na základe zvoleného tovaru, spôsobu doručenia a spôsobu platby;

   3. Vaše identifikačné a kontaktné údaje, ktoré nám umožnia doručiť tovar, najmä vaše meno, priezvisko, adresu doručenia, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

  4. Počas vytvárania objednávky môže údaje meniť a kontrolovať až do jej dokončenia. Po kontrole stlačením tlačidla "Objednávka s povinnosťou platby" je objednávka dokončená. Pred stlačením tlačidla však ešte musíte potvrdiť, že ste sa oboznámili s týmito podmienkami a súhlasíte s nimi, inak nebude možné objednávku dokončiť. Na potvrdenie a vyjadrenie súhlasu slúži zaškrtávacie políčko. Po stlačení tlačidla "Objednávka s povinnosťou platby" sa všetky vyplnené informácie odošlú priamo nám.

  5. Vašu objednávku vám potvrdíme čo najskôr po jej doručení správou zaslanou na vašu e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Potvrdenie bude obsahovať zhrnutie vašej objednávky a tieto podmienky ako prílohu e-mailovej správy. Všeobecné obchodné podmienky platné v deň odoslania objednávky, t. j. priložené ako príloha k potvrdzujúcej e-mailovej správe, tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Potvrdenie objednávky predstavuje zmluvu medzi nami a vami.

  6. V niektorých prípadoch sa môže stať, že vašu objednávku nebudeme môcť potvrdiť. Je to najmä v prípade, keď tovar nie je k dispozícii alebo keď si objednáte viac položiek, ako môžeme prijať. Informáciu o maximálnom počte tovaru vám však vždy vopred poskytneme v rámci e-shopu a nemala by vás prekvapiť. V prípade, že existuje akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme objednávku potvrdiť, budeme vás kontaktovať a zašleme vám ponuku na uzavretie zmluvy v upravenej podobe oproti objednávke. V takom prípade bude zmluva uzavretá v okamihu, keď našu ponuku potvrdíte.

  7. V prípade, že je v e-shope alebo v objednávke uvedená zjavne nesprávna cena, nie sme povinní dodať tovar za túto cenu, a to ani v prípade, že ste dostali potvrdenie objednávky, a teda došlo k uzatvoreniu zmluvy. V takejto situácii vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme vám ponuku na uzavretie novej zmluvy v upravenej podobe oproti objednávke. V takom prípade je nová zmluva uzavretá v okamihu, keď našu ponuku potvrdíte. Za zjavnú chybu v cene sa považuje situácia, keď je napríklad cena o viac ako 40 % nižšia ako cena obvyklá u iných predajcov a výrobok nie je označený ako výpredajový alebo chýba číslica alebo je vynechaný.

  8. Ak dôjde k uzavretiu zmluvy, ste povinný zaplatiť celkovú cenu.

  9. Ak máte používateľské konto, môžete prostredníctvom neho zadávať objednávky. Aj v tomto prípade ste však povinní skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob vytvorenia objednávky je však rovnaký ako v prípade kupujúceho bez používateľského účtu, výhodou však je, že nemusíte opakovane vypĺňať svoje identifikačné údaje.

  10. V niektorých prípadoch vám umožníme použiť zľavový kód na nákup tovaru. Aby bola zľava poskytnutá, musíte vyplniť údaje o zľave do preddefinovaného poľa v rámci návrhu objednávky. Ak tak urobíte, tovar vám bude poskytnutý so zľavou.

 4. Užívateľské konto

  1. Na základe registrácie v e-shope máte prístup k svojmu používateľskému kontu.

  2. Pri registrácii používateľského konta je vašou povinnosťou uviesť správne a pravdivé informácie a v prípade ich zmeny ich aktualizovať.

  3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Je vašou povinnosťou zachovávať dôvernosť tohto prístupu a neposkytovať tieto informácie nikomu. V prípade ich zneužitia za to nenesieme zodpovednosť.

  4. Používateľské konto je osobné a nie ste oprávnení umožniť jeho používanie tretím stranám.

  5. Vaše používateľské konto môžeme zrušiť, najmä ak ste ho nepoužívali dlhšie ako 24 mesiacov alebo ak ste porušili svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.

  6. Používateľský účet nemusí byť k dispozícii nepretržite, najmä pokiaľ ide o nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru.

 5. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNÍCTVA

  1. Cena je vždy uvedená v e-shope, v návrhu objednávky a samozrejme v zmluve. V prípade rozporu medzi cenou uvedenou za tovar v rámci e-shopu a cenou uvedenou v návrhu objednávky platí cena uvedená v návrhu objednávky, ktorá je vždy rovnaká ako cena v zmluve. V rámci návrhu objednávky je uvedená aj cena za dopravu, resp. podmienky, za ktorých je doprava bezplatná.

  2. Celková cena je vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom.

  3. Úhrada celkovej ceny sa od vás bude vyžadovať po uzavretí zmluvy a pred dodaním tovaru. Celkovú cenu môžete uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

   1. Bankovým prevodom. Informácie o platbe vám zašleme ako súčasť potvrdenia objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je celková cena splatná do piatich (5) dní od vytvorenia objednávky

   2. Kartou online. V tomto prípade sa platba uskutočňuje prostredníctvom platobnej brány COMGATE, pričom sa riadi podmienkami platobnej brány, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.comgate.cz/. V prípade platby kartou online je celková cena splatná do 36 hodín.

   3. Dobierka. V tomto prípade sa platba uskutoční pri dodaní tovaru oproti dodaniu tovaru. V prípade platby na dobierku je celková cena splatná pri prevzatí tovaru. Za dobierku môže byť účtovaný poplatok.

   4. Dobierka. V prípade vyzdvihnutia v našej predajni je možné zaplatiť v hotovosti. V prípade platby v hotovosti pri osobnom odbere je celková cena splatná pri prevzatí tovaru.

  4. Faktúra bude vystavená elektronicky po zaplatení celkovej ceny a bude vám zaslaná na vašu e-mailovú adresu. Faktúra bude tiež fyzicky priložená k tovaru a dostupná vo vašom používateľskom účte.

  5. Vlastnícke právo k tovaru na vás prechádza až po zaplatení celkovej ceny a prevzatí tovaru. V prípade platby bankovým prevodom je celková cena uhradená pripísaním na náš účet, v opačnom prípade je uhradená pri platbe.

  6. Môžeme požadovať zálohu na kúpnu cenu, najmä pri objednávkach s celkovou cenou vyššou ako 600 EUR. Pri objednávkach čalúneného tovaru môžeme vždy požadovať zálohu na kúpnu cenu bez ohľadu na celkovú cenu.

   O vašej povinnosti zaplatiť nami stanovenú výšku zálohovej kúpnej ceny vás budeme informovať na vami zadanú e-mailovú adresu. Zálohu na kúpnu cenu ste povinní zaplatiť v hotovosti v našej prevádzke alebo prevodom na náš bankový účet, pokyny vám budú poskytnuté v informačnom e-maile o povinnosti zaplatiť zálohu na kúpnu cenu.

   Sme tiež oprávnení požiadať vás o zaplatenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním (§ 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje).

 6. DODANIE TOVARU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

  1. Tovar vám bude doručený najneskôr v čase uvedenom ako čas doručenia výrobku, a to spôsobom podľa vášho výberu, pričom si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

   1. Osobný odber v našich priestoroch na adrese Ouvalova 554, 274 01 Slaný

   2. Doručenie prostredníctvom PPL CZ, DPD, GLS, Rhenus Home delivery, FOFR

  2. Tovar je možné dodať len v rámci Českej republiky a Slovenskej republiky. Do iných krajín je možné tovar doručiť len po predchádzajúcej dohode s pracovníkmi e-shopu.

  3. Dodacia lehota vždy závisí od dostupnosti tovaru a zvoleného spôsobu doručenia a platby. Odhadovaná doba dodania každého výrobku je uvedená na webovom rozhraní pri každom výrobku. V prípade, že objednávka obsahuje viacero druhov výrobkov s rôznymi dobami dodania, vyhradzujeme si právo odoslať objednávku podľa najdlhšej doby dodania. Čas uvedený v týchto podmienkach je len orientačný a môže sa líšiť od skutočného času dodania. V prípade osobného odberu v našej prevádzke vás budeme vždy informovať o možnosti vyzdvihnutia tovaru e-mailom.

  4. Po prevzatí tovaru od dopravcu je vašou povinnosťou bez zbytočného odkladu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi a nám na e-mailovú adresu info@creative-home.cz. V prípade, že sa na obale vyskytne chyba, ktorá poukazuje na neoprávnenú manipuláciu a vstup do zásielky, nie je vašou povinnosťou tovar od prepravcu prevziať.

  5. V prípade tovaru, ktorý je potrebné zmontovať do konečnej podoby, ste povinní skontrolovať jednotlivé časti tovaru pred tým, ako pristúpite k montáži. Ak zistíte na niektorej časti tovaru chybu, nepokračujte v montáži tovaru a bez zbytočného odkladu nás o tejto chybe informujte.

  6. V prípade, že porušíte svoju povinnosť prevziať tovar, s výnimkou prípadov uvedených v bode 6.4 Podmienok, nebude to mať za následok porušenie našej povinnosti dodať vám tovar. Zároveň vaše neprevzatie tovaru nebude znamenať odstúpenie od zmluvy medzi nami a vami. V takom prípade sme však oprávnení odstúpiť od zmluvy z dôvodu vášho podstatného porušenia zmluvy alebo tovar uskladniť, za čo máme od vás nárok na úhradu vo výške nákladov na doručenie a uskladnenie tovaru, ako aj akýchkoľvek iných nákladov, ktoré nám vznikli v dôsledku vášho neprevzatia tovaru. Náklady na uskladnenie nesmú presiahnuť 2 Eur za každý deň uskladnenia. Náklady na skladovanie môžu dosiahnuť celkovú sumu maximálne 250 Eur alebo kúpnu cenu, ak je nižšia ako 250 Eur. Okrem toho máme v takomto prípade právo odstúpiť od zmluvy. Ak sa rozhodneme odstúpiť od zmluvy, odstúpenie je účinné dňom, keď vám odstúpenie doručíme. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu nákladov na dopravu ani právo na náhradu prípadnej škody.

  7. Ak sa z dôvodov na vašej strane tovar doručuje opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo dohodnuté v zmluve, je vašou povinnosťou uhradiť nám náklady spojené s týmto opakovaným doručením. Platobné údaje na úhradu týchto nákladov vám zašleme na vašu e-mailovú adresu uvedenú v zmluve a sú splatné 14 dní po doručení e-mailu.

  8. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na vás pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar neprevezmete, s výnimkou prípadov uvedených v článku 6.4 Podmienok, nebezpečenstvo škody na tovare na vás prechádza v okamihu, keď ste mali možnosť tovar prevziať, ale z dôvodov na vašej strane ste tovar neprevzali. Prechod nebezpečenstva škody na tovare znamená, že od tohto momentu znášate všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením alebo akýmkoľvek znehodnotením tovaru.

  9. V prípade, že tovar nebol v e-shope uvedený ako skladom a bol uvedený približný čas dostupnosti, budeme vás vždy informovať:

   1. mimoriadny výpadok vo výrobe tovaru, pričom vám vždy poskytneme nový predpokladaný čas dostupnosti alebo informáciu, že tovar nebude možné dodať;

   2. oneskorenie dodania tovaru od nášho dodávateľa a vždy vám oznámime nový očakávaný čas dodania.

 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

  1. Zaručujeme, že v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare podľa článku 6.8 Podmienok je tovar bez vád, najmä že tovar:

   1. zodpovedá dohodnutému opisu, typu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam;

   2. je vhodná na účel, na ktorý ju požadujete a s ktorým súhlasíme;

   3. sa dodáva s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu;

   4. je vhodný na účel, na ktorý sa tovar tohto druhu bežne používa;

   5. množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti zodpovedá obvyklým vlastnostiam tovaru rovnakého druhu, ktoré môžete rozumne očakávať, a to aj s prihliadnutím na verejné vyhlásenia nás alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä na reklamu alebo označenie;

   6. sa dodáva s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na inštaláciu a ďalších návodov na použitie, ktoré môžete primerane očakávať, a

   7. zodpovedá kvalitou alebo spracovaním vzorke alebo vzorke, ktorá vám bola poskytnutá pred uzavretím zmluvy.

  2. Práva a povinnosti týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

  3. V prípade, že tovar má vady, t.j. najmä ak nie je splnená niektorá z podmienok podľa článku 7.1, môžete nás o takejto vade informovať a uplatniť svoje práva z vadného plnenia (t.j. reklamovať tovar) zaslaním e-mailu alebo listu na našu adresu uvedenú v našich identifikačných údajoch, alebo osobne na adrese Ouvalova 554, 274 01 Slaný. Na uplatnenie reklamácie môžete použiť aj nami poskytnutý vzorový formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 obchodných podmienok. Pri uplatnení práva z vadného plnenia si musíte zvoliť spôsob riešenia vady a túto voľbu nemôžete bez nášho súhlasu dodatočne zmeniť. Reklamáciu vybavíme v súlade s právom z vadného plnenia, ktoré ste uplatnili.

  4. Ak je tovar chybný, máte tieto práva:

   1. odstrániť vadu dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúcej časti tovaru; alebo

   2. odstrániť vadu opravou tovaru,

                            pokiaľ zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo neprimerane nákladný v porovnaní s iným spôsobom, čo sa                                         posúdi najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by tovar mal bez vady, a či je možné vadu odstrániť iným

                             spôsobom bez výrazných ťažkostí pre vás.

  1. Sme oprávnení odmietnuť odstránenie vady, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné, najmä vzhľadom na závažnosť vady a hodnotu, ktorú by tovar mal bez vady.

  2. Máte tiež právo na:

   1. primeranú zľavu z ceny alebo

   2. odstúpenie od zmluvy,

                        ak:

   1. odmietneme závadu odstrániť alebo ju neodstránime v súlade so zákonom;

   2. závada sa prejavuje opakovane,

   3. vada je podstatným porušením zmluvy alebo

   4. z nášho vyhlásenia alebo z okolností je zrejmé, že závada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez výrazných ťažkostí pre vás.

  1. Právo odstúpiť od zmluvy sa neuplatňuje, ak je vada nepodstatná.

  2. Ak ste vadu tovaru spôsobili sami, nemáte žiadne práva z chybného plnenia.

  3. Vadou tovaru nie je opotrebenie spôsobené bežným používaním alebo v prípade použitého tovaru opotrebenie zodpovedajúce rozsahu jeho predchádzajúceho používania.

  4. Pri uplatnení nároku vám vydáme písomné potvrdenie, v ktorom bude uvedené:

   1. dátum, kedy ste podali žiadosť;

   2. aký je obsah sťažnosti;

   3. ako chcete, aby bola vaša sťažnosť vybavená;

   4. vaše kontaktné údaje na účely poskytnutia informácií o vybavovaní vašej sťažnosti.

  1. Ak sa nedohodneme na dlhšej lehote, odstránime závady do 30 dní od prijatia reklamácie a poskytneme mi informácie o vybavení reklamácie na uvedené kontaktné údaje. Ak táto lehota uplynie márne, môžete odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.

  2. O vybavení sťažnosti vás budeme informovať e-mailom a vystavíme vám potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia. Ak je sťažnosť oprávnená, máte nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov. Tieto náklady ste povinní preukázať, napr. účtenkami alebo potvrdeniami o odoslaní. Ak bola vada odstránená dodaním nového tovaru, je vašou povinnosťou vrátiť nám pôvodný tovar, ale náklady na takéto vrátenie znášame my.

  3. Ak ste podnikateľom, je vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, ako ste ju mohli zistiť, najneskôr však do troch dní od prevzatia tovaru.

  4. Ak ste spotrebiteľ, máte právo uplatniť práva z chybného plnenia v prípade chýb, ktoré sa vyskytnú na spotrebnom tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

  

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  1. Odstúpenie od zmluvy, t. j. ukončenie zmluvného vzťahu medzi nami a vami od jeho začiatku, môže nastať z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku alebo v iných ustanoveniach obchodných podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.

  2. V prípade, že ste spotrebiteľ, t. j. osoba, ktorá nakupuje tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, alebo ak ide o kúpu tovaru, tak do 14 dní od jeho prevzatia. Ak sme uzavreli zmluvu na dodanie viacerých kusov alebo častí tovaru, táto lehota začína plynúť až dňom dodania posledného kusu alebo časti tovaru, a ak sme uzavreli zmluvu, na základe ktorej vám budeme tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína plynúť dňom dodania prvej dodávky.

  3. Od zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na naše adresy uvedené v našich identifikačných údajoch). Na odstúpenie môžete použiť aj nami poskytnutý vzorový formulár: ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  4. Ani ako spotrebiteľ však nemôžete odstúpiť od zmluvy v prípadoch, keď je predmetom zmluvy plnenie uvedené v § 1837 Občianskeho zákonníka.

  5. Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa článku 8.2 Obchodných podmienok sa považuje za zachovanú, ak nám v tejto lehote zašlete oznámenie o odstúpení od zmluvy.

  6. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 8.2 obchodných podmienok ste povinní nám zaslať tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy a znášate náklady na vrátenie tovaru. Tovar neposielajte na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie sme povinní prijať. Namiesto toho máte nárok na to, aby sme vám vrátili náklady na doručenie, ale len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu doručenia, ktorý sme ponúkli na doručenie tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia zmluvy sme povinní uhradiť aj náklady na vrátenie tovaru k nám, ale opäť len do výšky poštovného zodpovedajúceho najlacnejšiemu spôsobu doručenia, ktorý sme ponúkli na doručenie tovaru.

  7. V prípade odstúpenia od zmluvy bude cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy na účet, z ktorého bola pripísaná, alebo na účet, ktorý si odstúpivší zvolil. Suma však bude vrátená až po tom, ako nám bude tovar doručený alebo kým nepreukážete, že nám bol zaslaný späť. Tovar nám, prosím, vráťte čistý, pokiaľ možno vrátane pôvodného obalu, aby sa suma za vrátenie neznížila o poplatok za opätovné uskladnenie. Výška poplatku sa určuje individuálne.

  8. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 8.2 Podmienok nám však zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru, t. j. spôsobom, akým by ste sa s tovarom oboznámili v kamennom obchode. V prípade, že sme vám ešte nevrátili cenu, sme oprávnení započítať si nárok na náhradu nákladov s vaším nárokom na vrátenie peňazí.

  9. Sme oprávnení odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred tým, ako vám dodáme tovar, ak existujú objektívne dôvody, pre ktoré tovar nemožno dodať (najmä dôvody na strane tretích strán alebo dôvody vyplývajúce z povahy tovaru), a to aj pred uplynutím lehoty uvedenej v článku 6.1 Podmienok. Od zmluvy môžeme odstúpiť aj vtedy, ak je zrejmé, že ste v objednávke úmyselne uviedli nesprávne údaje. Ak nakupujete tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, t. j. ako podnikateľ, sme oprávnení kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, a to aj bez uvedenia dôvodu.

 2. Riešenie sporov so spotrebiteľmi

  1. Nie sme viazaní žiadnymi kódexmi správania vo vzťahu ku kupujúcim v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

  2. Sťažnosti spotrebiteľov vybavujeme prostredníctvom elektronickej adresy info@nabytkomania.sk. Na elektronickú adresu kupujúceho zašleme informáciu o vybavení reklamácie.

  3. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov zo zmlúv je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, vzniknutých z kúpnej zmluvy uzavretej elektronickými prostriedkami možno využiť platformu na riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

  4. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

 3. Záverečné ustanovenia

  1. Ak má náš právny vzťah s vami medzinárodný prvok (napr. budeme zasielať tovar mimo územia Českej republiky), bude sa tento vzťah vždy riadiť právom Českej republiky. Ak ste však spotrebiteľ, vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov nie sú touto zmluvou dotknuté.

  2. Všetka písomná korešpondencia s vami sa bude doručovať e-mailom. Naša e-mailová adresa je uvedená vedľa našich identifikačných údajov. Korešpondenciu budeme doručovať na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v zmluve, vo svojom používateľskom účte alebo prostredníctvom ktorej ste nás kontaktovali.

  3. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len na základe našej písomnej dohody. Sme však oprávnení zmeniť tieto podmienky, ale táto zmena nebude mať vplyv na už uzavreté zmluvy, ale len na zmluvy uzavreté po nadobudnutí účinnosti zmeny.

  4. V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, poruchy subdodávateľov atď.), nezodpovedáme za škody spôsobené v dôsledku alebo v súvislosti s prípadmi vyššej moci, a ak stav vyššej moci trvá dlhšie ako 10 dní, máme my aj vy právo odstúpiť od zmluvy.

  5. K podmienkam je priložený vzorový formulár sťažnosti a vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

  6. Zmluva vrátane zmluvných podmienok je u nás elektronicky archivovaná, ale nie je vám prístupná. Tieto obchodné podmienky a potvrdenie objednávky so zhrnutím vašej objednávky však vždy dostanete e-mailom, a preto budete mať vždy prístup k zmluve bez našej účasti. Odporúčame vám, aby ste si potvrdenie objednávky a obchodné podmienky vždy uložili.

  7. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 29.01.2024.