Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


prijaté nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku

Obchodná spoločnosť: Quality shop s.r.o.

IČO:    07054840

Sídlo:  Budilova 2438/7, 180 00 Praha 8, Česká Republika

Spoločnosť zapísaná v OR MS v Praze oddiel C, vložka 293725 (ďalej len "predávajúci")

vydáva týmto Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru (ďalej len "VOP").

 

I.
Účel VOP


1) Účelom týchto VOP je upraviť práva a povinnosti medzi predávajúcim a jednotlivými kupujúcimi pri uzatváraní kúpnych zmlúv, ktorých predmetom kúpy je tovar ponúkaný predávajúcim v rámci jeho internetového obchodu prevádzkovaného na internetových stránkach http://www.nabytkomania.sk

2) Ustanovenia týchto VOP sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim ako podnikateľom a kupujúcimi ako spotrebiteľmi. Pre prípad kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predajcom a kupujúcim, ktorí nie sú spotrebiteľmi, budú aplikované všeobecné právne predpisy, najmä NOZ.


II.
Informácie o predávajúcom


1) Základné údaje o predávajúcom:

Prevádzkovateľ: Quality Shop s.r.o.

IČ:     07054840

DIČ:   CZ07054840

Sídlo: Budilova 2438/7, 180 00 Praha 8, Česká Republika

Číslo bankového účtu: 2401521041 /8330 (Fio banka) IBAN: CZ1120100000002401521041, SWIFT: FIOBCZPPXXX

Adresa pre doručovanie elektronickej pošty: info@nabytkomania.sk

 

2) Kontaktné údaje ako poštová adresa pre doručovanie, e-mail a telefónne čísla sú uvedené ZDE.


III.
Použité pojmy


Pre účely týchto VOP platí, že:

a) spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom, tzn. pre prípad týchto VOP s predávajúcim alebo s ním inak koná;

b) zmluvnými stranami sú predávajúci a kupujúci;

c) prostriedkom komunikácie na diaľku je taký prostriedok, ktorý umožní uzavrieť kúpnu zmluvu bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán;

d) internetovým obchodom predávajúceho je miesto prevádzkovaného na internetových stránkach www.nabytkomania.sk, ktoré umožňuje uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami;

e) tovarom sú produkty ponúkané predávajúcim v rámci jeho internetového obchodu;

f) kúpnou zmluvou je zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami, z ktorého vznikne predávajúcemu povinnosť odovzdať kupujúcemu ním objednaný tovar a kupujúcemu povinnosť tento tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu.

IV.
Kúpna zmluva

1) Kúpna zmluva je medzi zmluvnými stranami uzatváraná prostriedkom komunikácie na diaľku, ktorým je internetový obchod predávajúceho.

2) Kúpna zmluva je uzatváraná tak, že kupujúci v rámci internetového obchodu predávajúceho vyberie tovar a ním vybraný tovar vloží do košíka, resp. nákupného košíka a podľa jednotlivých krokov (krok 1 až krok 6) uvedených na internetových stránkach www.nabytkomania.sk v rámci objednávkového formulára zadá požadované údaje a tovar záväzne objedná.

Krok 1: Zhrnutie obsahu nákupného košíka, krok 2: Prihlásenie alebo registrácia, či nákup bez registrácie, krok 3: Voľba spôsobu dopravy (spôsob doručenia), krok 4: Výber spôsobu platby, krok 5: Vyplnenie adresy a kontaktných údajov (telefón, email ), krok 6: Potvrdenie a dokončenie objednávky a súhlas s obchodnými podmienkami.

Objednaním tovaru potvrdzuje kupujúci, že sa zoznámil s týmito VOP, že je nimi viazaný, a že súhlasí s uzatvorením kúpnej zmluvy užitím prostriedku komunikácie na diaľku. Uskutočnená objednávka musí byť akceptovaná predávajúcim. Akceptáciou predávajúceho nadobúda účinnosť a kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď jeho akceptácia obsahu objednávky dôjde kupujúcemu.

3) Objednávka kupujúceho podľa ods. 2) je považovaná za platnú, ak obsahuje všetky predpísané údaje tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári.

4) Predávajúci si vyhradzuje, že v ním určených prípadoch môže podmieniť uzavretie kúpnej zmluvy zložením zálohy na úhradu kúpnej ceny kupujúcim, a to v lehote stanovenej predávajúcim. Takto môže byť postupované najmä v prípadoch väčšieho objemu objednaného tovaru alebo u drahšieho tovaru. Táto záloha je nevratná.

5) Predávajúci je oprávnený vyžiadať si od kupujúceho potvrdenie pravosti a pravdivosti údajov uvedených na jeho objednávke, tzn. autorizáciu objednávky kupujúceho, na základe ktorej budú overené údaje v objednávke, a to najmä formou písomnej listové zásielky, telefonicky alebo e-mailom. Ak nebude kupujúci reagovať na žiadosť predávajúceho o autorizáciu objednávky do desiatich (10) pracovných dní odo dňa urobenie žiadosti predávajúceho o autorizáciu objednávky, alebo ak odmietne kupujúci objednávku autorizovať, tzn. potvrdiť pravosť a pravdivosť všetkých údajov na nej, je predávajúci oprávnený odmietnuť urobenú objednávku a ak bola už uzavretá kúpna zmluva, je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

6) Kupujúci je oprávnený jednostranne zrušiť svoju objednávku do dvadsaťštyri (24) hodín od okamihu, kedy túto svoju objednávku voči predávajúcemu urobil. Zrušenie objednávky vykoná kupujúci tak, že oznámenie o zrušení objednávky v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete odošle na elektronickú adresu predávajúceho uvedenú v čl. II. ods. 1) týchto VOP.

7) Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku, ktoré kupujúcemu vzniknú v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na pripojenie k sieti INTERNET), si hradí kupujúci sám. Predávajúci neúčtuje kupujúcemu náklady na prostriedky komunikácie na diaľku.

8) Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy.

9) Kúpna zmluva bude po svojom uzavretí uložená u predávajúceho a je prístupná kupujúcemu k jeho žiadosti zaslanej predávajúcemu na elektronickú adresu uvedenú v čl. II. ods. 1) týchto VOP, a to najdlhšie po dobu 24 mesiacov odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy.

10) Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky skontrolovať už vložené dáta a pre prípad, že bude treba z jeho strany objednávku upraviť, má možnosť meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky vložil až do okamihu, keď objednávku ukončil a záväzne objednal.

V.
Tovar


1) Predmetom kúpy podľa kúpnej zmluvy je tovar uvedený v záväznej objednávke kupujúceho urobenej podľa čl. IV. ods. 2) týchto VOP.

2) Opis tovaru je uvedený v rámci internetového obchodu. Rozmery, váha a ostatné údaje uvedené v internetovom obchode vychádzajú z údajov výrobcov s tým, že výrobca si vždy vyhradzuje právo urobiť technické zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky informácie sú uvádzané podľa aktuálnych dostupných údajov od výrobcu alebo jednotlivých dodávateľov tovaru.

3) Kupujúci je oprávnený pred vykonaním záväznej objednávky tovaru podľa čl. IV. ods. 2) VOP formou e-mailovej správy opýtať sa predávajúceho na jednotlivé údaje vzťahujúce sa na tovar.

4) Kupujúci berie na vedomie, že obrázky pri tovare majú iba orientačne informatívny charakter a nemusia zodpovedať skutočnému stavu.

VI.
Kúpna cena

1) Kúpna cena tovaru je uvedená pre každý tovar v rámci internetového obchodu predávajúceho. Kúpna cena je členená na kúpnu cenu bez DPH a kúpnu cenu vrátane DPH. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu vrátane DPH a ďalšie platby podľa ods. 3).

2) Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu platnú v okamihu účinnosti kúpnej zmluvy. Do okamihu účinnosti kúpnej zmluvy je predávajúci oprávnený kedykoľvek a bez udania dôvodu meniť kúpne ceny uvedené pre jednotlivé položky tovaru v internetovom obchode predávajúceho.

3) Ku kúpnej cene vrátane DPH budú kupujúcemu ďalej doúčtované náklady na dopravu (náklady na dodanie) do miesta určeného kupujúcim, a to podľa platných cenníkov, ktoré sú dostupné v internetovom obchode.

4) Daňový doklad (faktúra) predávajúceho vystavený na základe kúpnej zmluvy slúži súčasne ako dodací list.

5) Ak nebude predávajúcim stanovené inak, je podmienkou dodania tovaru kupujúcemu plné uhradenie kúpnej ceny. Ak nebude kúpna cena kupujúcim riadne uhradená pred dodaním tovaru, kúpna zmluva stráca svoju účinnosť a tovar nebude kupujúcemu dodaný. Ustanovením predchádzajúcej vety nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu neuhradením kúpnej ceny kupujúcim vznikla.

6) Ak je na tovar poskytovaná akákoľvek zľava, nie je možné túto zľavu sčítať s inými zľavami alebo výhodami.

VII.
Splatnosť kúpnej ceny

1) Splatnosť kúpnej ceny závisí na spôsobe zvolenej úhrady kúpnej ceny, a to takto:

a) v prípade dobierky je kúpna cena splatná v hotovosti v čase dodania tovaru k rukám osoby, ktorá bola oprávnená doručiť tovar pre kupujúceho;

b) v prípade bezhotovostného prevodu je kúpna cena splatná do 5 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy.

2) V prípade úhrady kúpnej ceny:

a) v hotovosti pri prevzatí tovaru je kúpna cena uhradená odovzdaním kúpnej ceny osobe, ktorá bola oprávnená doručiť tovar pre kupujúceho.

b) bezhotovostným prevodom je kúpna cena uhradená pripísaním kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho. 

VIII.
Výhrada vlastníctva

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru po plnom zaplatení kúpnej ceny.


IX.
Dodanie tovaru:

1) Tovar bude kupujúcemu dodaný odoslaním tovaru prostredníctvom prepravcu do miesta určeného kupujúcim, ktorým je miesto uvedené v záväznej objednávke kupujúceho podľa čl. IV. ods. 2) týchto VOP.

2) Kupujúci je oprávnený z ponuky v rámci internetového obchodu zvoliť prepravcu, ktorý dodanie tovaru vykoná. Voľbou prepravcu súhlasí kupujúci s cenou za prepravu vrátane DPH tak, ako je uvedená v rámci internetového obchodu predávajúceho.

3) Náklady spojené s dodaním a prevzatím tovaru nesie, ak nebude predávajúcim stanovené inak,kupujúci.

4) Predávajúci splnil svoju povinnosť dodať tovar jeho odovzdaním prvému prepravcovi k preprave pre kupujúceho.

5) Kupujúci je povinný tovar prevziať v mieste, ktoré vo svojej záväznej objednávke podľa čl. IV. ods. 2) týchto VOP určil. Kupujúci je povinný poskytnúť dopravcovi a predávajúcemu všetku súčinnosť na to, aby mu bolo možné tovar dopraviť a odovzdať.

Zodpovednosť za škodu tovaru preberá prepravca pri prevzatí zásielky od odovzdávajúceho. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov, ale tiež rozbalený tovar a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. Prepravca je povinný počkať na Vašu riadnu kontrolu. Až po Vašom odsúhlasení prepravca odchádza. V prípade zistenia porušenia obalu alebo tovaru, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka obsahujúca tovar bola neporušená a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia zásielky nemôže byť braný ohľad.

6) Pri splnení podmienok uvedených v článku. VIII. týchto VOP prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru okamihom prevzatia tovaru. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

7) Tovar bude podľa jeho dostupnosti, prevádzkových možností a vyťaženosti predávajúceho, miesta určeného kupujúcim pre dodanie, dopytu ďalších kupujúcich a iných faktorov majúcich vplyv na dodanie tovaru dodaný v čo najkratšej dobe po účinnosti kúpnej zmluvy, zvyčajne do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy. V prípade, že tovar nie je na sklade, je obvyklá lehota predĺžená o čas, kedy je tovar dodaný do skladu predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade zvýšeného dopytu po tovare predávajúceho, v prípade zhoršených poveternostných podmienok alebo v prípadoch vyššej moci môže byť dodacia lehota dlhšia, než činí v obvyklých prípadoch

8) V prípade tovaru, ktorý je potrebné zmontovať do konečnej podoby, ste povinní skontrolovať jednotlivé časti tovaru pred tým, ako pristúpite k montáži. Ak zistíte chybu na niektorej časti tovaru, nepokračujte v montáži tovaru a bez zbytočného odkladu nás o tejto chybe informujte.

9) Kupujúci je povinný riadiť sa pri užívaní, resp. aplikáciu tovaru návodom (napr. príbalovým letákom), ktorý je priložený k tovaru.

X.
Záruka:


1) Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré sa pri tovare prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej dobe (ďalej len "záruka").

2) Záručná doba je dvadsaťštyri (24) mesiacov, ak nestanoví všeobecne záväzný predpis inak, a začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

XI.
Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady

1) Kupujúci má tieto práva zo zodpovednosti za vadu tovaru:

a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa týka vada len súčasti tovaru, výmenu súčasti. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

b) Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb tovar riadne užívať.

c) Ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2) Za opätovné vyskytnutie chyby po oprave sa pre účely týchto VOP považuje stav, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Rovnakou chybou je taká vada, ktorá sa zhodne prejavuje vo vlastnostiach tovaru.

3) Za väčší počet vád tovaru sa považuje stav, keď tovar má v čase uplatnenia nároku súčasne aspoň tri odstrániteľné vady.

4) Práva zo zodpovednosti za vady podľa ods. 2) a 3) je možné uplatniť len vtedy, ak tieto vady bránia v užívaní tovaru ako veci bez vád.

5) Záruka sa nevzťahuje na vadu tovaru, ktorá vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením tovaru do prevádzky, neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom na obsluhu, mechanickým poškodením alebo opotrebením, živelnými pohromami.

6) Práva zo zodpovednosti za vady uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese Obchodná spoločnosť Quality shop s.r.o., Budilova 2438/7, 180 00 Praha 8, Česká Republika -  v pracovné dni od 9:00 hod. do 16:00 hod. Predávajúci kupujúcemu vystaví po vybavení reklamácie potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie (ďalej len "reklamačný protokol"). Dopravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu nesie na svoje náklady a nebezpečenstvo kupujúci, výnimkou prípadu uvedeného v ods. 11). Pri uplatnení reklamácie je vždy nutné preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy, a to predložením dokladu o nákupe - daňový doklad, podrobne popísať chybu tovaru a zanechať e-mailový alebo telefonický kontakt. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, za ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, pokiaľ možno aj zabalený v pôvodnom obale.

7) Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do piatich (10) pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.

8) V lehote na vybavenie reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu reklamačný protokol. Reklamačný protokol bude kupujúcemu dodaný spoločne s reklamovaným tovarom.

9) Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

10) Kupujúci bude predávajúcim vyrozumený o vybavení reklamácie takto: Po vybavení oprávnenej alebo neoprávnenej reklamácie, je zákazníkovi odoslaný spolu s tovarom reklamačný protokol s vyjadrením o spôsobe vybavenia reklamácie.

11) Kupujúci má nárok na náhradu nákladov spojených s reklamáciou v nutnej výške v prípade, že reklamácia bola predávajúcim uznaná ako oprávnená.

XII.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1) Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich (14) dní. Lehota podľa prvej vety plynie odo dňa prevzatia tovaru podľa kúpnej zmluvy. Ak ide o kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo ak ide o kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, potom odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

2) Ustanovením ods. 1) je kupujúci informovaný o svojom práve odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle § 1820 ods. 1 písm. f) NOZ.

3) Predávajúci umožňuje kupujúcemu odstúpiť prostredníctvom vyplnení a odoslaní vzorového formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy tvorí prílohu týchto VOP. Predávajúci potvrdí kupujúcemu v textovej podobe prijatie formulára na odstúpenie

4) Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy tovar, ktorý od neho dostal.

5) Predávajúci môže po kupujúcom požadovať iba úhradu nákladov stanovených NOZ.

6) Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

7) Predávajúci týmto kupujúceho upozorňuje, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru, a ak ide o kúpnu zmluvu uzatvorenú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou 

8) Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

9) Kupujúci nemôže odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy v prípadoch uvedených v § 1837 NOZ.

XIII.
Ochrana osobných údajov:

Všetky osobné údaje sa uchovávajú v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2003 Z.z. o ochrane osobných údajov.

1) Kupujúci súhlasí s tým, aby mu predávajúci zasielal obchodné oznámenia a iné informácie o svojej činnosti.

2) Predávajúci je v zmysle zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZOOU") registrovaný ako správca osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov, registračné číslo: 00051551

3) Kupujúci týmto vyslovuje svoj súhlas s tým, aby predávajúci spracovával osobné údaje kupujúceho, ktoré sú potrebné na rokovanie o uzavretí alebo zmene kúpnej zmluvy, tj. najmä: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, dodacia adresa, kontaktná osoba, fakturačné informácie, telefónne číslo, emailová adresa a iné potrebné informácie, potrebné na rokovanie o uzavretí alebo zmene kúpnej zmluvy. Súhlas kupujúceho podľa predchádzajúcej vety je daný pre účel spracovania osobných údajov v zmysle registrácie predávajúceho ako správca osobných údajov, tj. k účelu predajnému, marketingovému a k prevádzke e-shopu predávajúceho. Súhlas kupujúceho podľa tohto odseku je daný na dobu desiatich (10) rokov. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci k uvedeným osobným údajom priraďoval prípadne ďalšie, kupujúcim poskytnuté osobné údaje. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim predávajúcemu je dobrovoľné.

4) Predávajúci týmto informuje kupujúceho, že kupujúcim poskytnuté údaje budú spracované za účelom v zmysle registrácie predávajúceho ako správca osobných údajov, tj. k účelu predajnému, marketingovému a k prevádzke e-shopu predávajúceho, a to v rozsahu potrebnom na plnenie podľa kúpnej zmluvy a ďalej v rozsahu potrebnom pre ďalšie predajné a marketingové účely predávajúceho. Predávajúci ďalej informuje kupujúceho o jeho práve prístupu k osobným údajom a práve na opravu osobných údajov.

5) Ak kupujúci zistí alebo sa domnieva, že predávajúci vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže

a) požiadať predávajúceho o vysvetlenie,

b) požadovať, aby predávajúci odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

6) Ak bude žiadosť podľa ods. 5) uznaná za oprávnenú, predávajúci odstráni okamžite chybný stav.

7) Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať.

8) Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. Akékoľvek zmeny či žiadosti o odstránenie osobných údajov budú kupujúcim zasielané predávajúcemu listovou zásielkou do sídla predávajúceho uvedeného v čl. II. ods. 1) týchto VOP alebo elektronickou poštou na adresu uvedenú v čl. II. ods. 1) týchto VOP. Kupujúci vo svojom podaní uvedie podstatu zmeny či rozsah žiadosti o odstránenie osobných údajov tak, aby predávajúci mohol túto zmenu vykonať či konkrétny osobný údaj odstrániť.

XIV.
Ustanovenia záverečná:

1) Práva a povinnosti neupravené v týchto VOP sa riadia platnými právnymi predpismi o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Písomné opatrenie medzi stranami odlišné od VOP má pred týmito VOP prednosť.

2) Tieto VOP a jednotlivé kúpne zmluvy sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

3) Osobou zodpovednou za prevádzku internetového obchodu prevádzkovaného na internetových stránkach www.nabytkomania.sk je.

4) Mimosúdne vybavovania sťažností kupujúcich ako spotrebiteľov je riešené tak, že predávajúci zriaďuje pre prípadné sťažnosti kupujúcich e-mailovú adresu určenú pre podanie sťažností: info@nabytkomania.sk. Predávajúci je povinný prostredníctvom e-mailu okamžite potvrdiť prijatie sťažnosti. Sťažnosť kupujúceho je predávajúci povinný posúdiť do 5 pracovných dní od jej obdržania. Výsledok predávajúci oznámi kupujúcemu prostredníctvom e-mailu.

5) Prijatím týchto VOP sa rušia, s výnimkou ďalej uvedenou, existujúce obchodné podmienky a reklamačný poriadok. Práva a povinnosti z kúpnych zmlúv uzavretých pred dňom účinnosti týchto VOP sa riadi obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom účinným ku dňu ich uzatvorenia.

6) Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 1. 2015.V Zlíne, dňa 1. 1. 2015

Reklamačný poriadok nájdete TU

Formulár pre odsúpenie od zmluvy nájdete TU

Podmienky ochrany osobných údajou nájdete TU